Informatie

Contributie Schutterij Johan Willem Friso:

De contributie wordt elk jaar op de algemene leden vergadering vastgesteld en geldt voor een heel kalenderjaar.

De contributie is als volgt samengesteld:

Alle leden: € 140,- per jaar

Contributie lidmaatschap KNSA:  € 42,50 per jaar (verplicht)

Entreegeld KNSA nieuwe contributieve schutter: € 42,50 (eenmalig)

Het lidmaatschap wordt voor 1 jaar aan gegaan en wordt indien men het lidmaatschap niet voor 1 december voor het volgende kalender jaar opzegt gaat het bestuur ervan uit dat uw lidmaatschap weer met een jaar verlengd.

U ontvangt jaarlijks ruim op tijd van onze penningmeester een rekening voor het komende jaar.

De rekening/contributie dient jaarlijks voor 15 december te worden betaald.

Tot de KNSA kunnen uitsluitend verenigingen (en stichtingen) worden toegelaten met een volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat er verenigingsstatuten moeten zijn die in een notariële akte zijn opgenomen, en dat de vereniging moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De KNSA kent geen individuele leden. De sportschutters die zijn aangesloten bij een bij de KNSA aangesloten vereniging worden wel door de KNSA geregistreerd en beschikken derhalve over de “status van schutter”. Via de vereniging (KNSA-lid) ontvangen deze schutters vervolgens o.a. jaarlijks een nieuwe KNSA-schutterslicentie, vier maal per jaar het bondstijdschrift Schietsport en vallen zij onder de dekking van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering van de KNSA.

Geregistreerde schutters
De KNSA onderscheidt binnen een vereniging twee categorieën schutters, namelijk:

  1. Contributieve schutters
  2. Niet-contributieve schutters

De term “contributieve schutter” wil zeggen dat de vereniging contributieafdracht voor die schutter aan de KNSA betaalt. Een “niet-contributieve schutter” is weliswaar gewoon en volwaardig lid van de schietvereniging, maar een andere schietvereniging draagt (reeds) zorg voor de contributieafdracht aan de KNSA.

Immers, een schutter kan bij meer dan één vereniging lid zijn, maar aan slechts één vereniging wordt door de KNSA contributieafdracht voor deze schutter in rekening gebracht. Dit is dan dus de “contribuerende vereniging”.

Alle contributieve schutters ontvangen het bondstijdschrift “Schietsport” en hiervoor wordt dus door de contribuerende schietvereniging de volledige (*) KNSA-contributie voldaan.