Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Schutterij Johan Willem Friso, gevestigd te Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048826, hierna te noemen: `Schutterij Johan Willem Friso`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@sv-jwf.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

VerwerkingsactiviteitCategorieënWelke gegevens? DoelGrondslagDelen met derden? Bewaartermijn
LedenadministratieAspiranten
Leden
Vrijwilligers
Bestuurders
▪ Naam en voorletters
▪ Adres
▪ Telefoonnummers
▪ E-mailadres
▪ Geboortedatum
▪ Geslacht
▪ KNSA-licentienr.
▪ Lidmaatschapsnr. SV
▪ Verlof (ja/nee)
▪ Beoefende disciplines
Verwerking lidmaatschap
Bijhouden competitie en wedstrijden
Verzending informatie
Facturering
Lidmaatschap schietsportverenigingNeeNa beëindiging lidmaatschap: 2 jaar
Introducéregister Introducés
▪ Naam en voorletters
▪ Woonplaats
▪ Soort legitimatie
▪ Nummer legitimatie
Inzicht in introducés van verenigingMinisteriële Regeling Op verzoek met politie 3 jaar
PresentieregisterAspiranten
Leden
Gastschutters
▪ Naam en voorletters
▪ Lid (ja/nee)
▪ Paraaf
Registratie schietbeurtenMinisteriële RegelingOp verzoek met politie3 jaar
Website Aspiranten
Leden
Vrijwilligers
Bestuurders
▪ Naam en voorletters
▪ E-mailadres
Beschikbaar stellen informatie en communiceren met ledenStatuten en Reglementen schietverenigingNeeNa beëindiging lidmaatschap: 2 jaar
Competitie/WedstrijdAspiranten
Leden
Gastschutters
▪ Naam en voorletters
▪ KNSA-licentienr.
▪ Lidmaatschapsnr. SV
▪ Geboortedatum
▪ E-mailadres
Uitslagenverwerking competitie en wedstrijdenDeelname aan wedstrijdenNee4 jaar (in verband met competitie-verplichting voortvloeiende uit certificering)
Munitiestaat Aspiranten
Leden
▪ Naam en voorletters
▪ Paraaf
▪ Verlof (ja/nee)
Inzicht in verstrekking munitie aan leden en aspirantenMinisteriële Regeling Nee 3 jaar
Uitleenregister verenigingswapens Leden
▪ Naam en voorletters
▪ Adres
▪ Verlofnummer
Inzichtelijk maken aan wie verenigingswapens zijn uitgeleendMinisteriële Regeling Nee 3 jaar
WapenuitgiftestaatLeden
▪ Naam en voorletters
▪ Handtekening
▪ Paraaf
Inzicht in uitgifte verenigingswapensMinisteriële Regeling Nee 3 jaar

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Schutterij Johan Willem Friso uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Schutterij Johan Willem Friso met u heeft, tenzij Schutterij Johan Willem Friso wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Schutterij Johan Willem Friso te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Schutterij Johan Willem Friso op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Schutterij Johan Willem Friso deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Schutterij Johan Willem Friso hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Schutterij Johan Willem Friso treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Schutterij Johan Willem Friso. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Schutterij Johan Willem Friso raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Schutterij Johan Willem Friso past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Schutterij Johan Willem Friso raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Schutterij Johan Willem Friso er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Schutterij Johan Willem Friso wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: D. Eppinga

E-mail: secretaris@sv-jwf.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Documenten

Schutterij Johan Willem Friso werkt volgens de KNSA modellen. Deze zijn hieronder te bekijken:

Informatiebrochure privacy en gegevensbescherming

Protocol datalekken

Protocol omgang met en bescherming van persoonsgegevens